Technopark

ProduktyObchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E–SHOPU TECHNOPARK

1. Základní ustanovení

(a)    Pojmy užité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách e-shopu TECHNOPARK

OZ

zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VOP

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu TECHNOPARK platné ke dni objednávky zákazníka a umístěné na www. stránkách e-shopu

TECHNOPARK

Obchodní společnost TECHNOPARK CZ s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno IČ: 49433776, DIČ: CZ49433776 , zapsána v OR pod spisovou značkou C 50598 vedenou u rejstříkového soudu v Brně

TECHNOPARK Partner

Partnerský podnikatel TECHNOPARK, který dodává zákazníkům zboží či služby prostřednictvím e-shopu TECHNOPARK.

Konkrétní dodavatel, dodavatel

Podnikatel, s nímž zákazník prostřednictvím e-shopu uzavřel konkrétní smlouvu o dodávce zboží nebo služeb, může jím být dle konkrétní smlouvy TECHNOPARK PARTNER nebo TECHNOPARK.

e-shop, e-shop TECHNOPARK

E-shop Technopark je aktuálně umístěn na http://eshop.technopark.cz a umožňuje nákup zboží ze sortimentu TECHNOPARK a montážních služeb zákazníkům objednávkou v elektronickém prostředí těchto internetových stránek. TECHNOPARK je provozovatelem tohoto e-shopu a dle konkrétních sjednaných podmínek v rámci své podnikatelské činnosti zprostředkuje zákazníkům e-shopu nákup zboží a služeb od partnerských podnikatelů či případně sám takové zboží a služby zákazníku e-shopu dodává. Hlavním sortimentem jsou komponenty pro garážová vrata, brány, okna, vjezdy a zabezpečovací technika. Další identifikační a kontaktní údaje TECHNOPARK a potřebné informace jsou uvedeny či přístupné na stránkách e-shopu v sekci KONTAKTY.

Zákazník

Osoba nakupující v e-shopu

Spotřebitel

Zákazník – člověk, který při uzavření smlouvy o dodávce zboží či služeb nebo jiném jednání prostřednictvím e-shopu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání

Cena

Cena zboží či služeb v e-shopu objednávky zákazníka. Cena nezahrnuje dopravné.

Výdejní místo

Provozovna konkrétního dodavatele, sjednaná k osobnímu odběru

Smlouva o dodávce zboží či služeb

Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu, je-li předmětem dodávky pouze zboží a smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím e-shopu, je-li předmětem dodávky zboží a služby.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a konkrétním dodavatelem prostřednictvím e-shopu. Je-li zákazníkem spotřebitel, jde o smlouvu kupní dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky, na niž se vztahují zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem osoba jiná než spotřebitel, jde o kupní smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo uzavřená mezi zákazníkem a konkrétním dodavatelem prostřednictvím e-shopu. Je-li zákazníkem spotřebitel, jde o smlouvu o dílo dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky , na niž se vztahují zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem osoba jiná než spotřebitel, jde o smlouvu o dílo dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky.

Doba objednávky

Časový okamžik, kdy byla objednávka odeslána zákazníkem do e-shopu

Objednávka

Návrh smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo, který zákazník učinil prostřednictvím www. stránek e-shopu vůči konkrétnímu TECHNOPARK Partnerovi nebo TECHNOPARK

Rámcová smlouva

Písemná smlouva mezi TECHNOPARK a zákazníkem (rámcová smlouva kupní)

Zboží

Zboží nabízené na e-shopu v době objednávky

Služby

Služby nabízené na e-shopu v době objednávky

Dokumentace

Dokumentace ke zboží přicházející dle povahy v úvahu (návody, manuály, záruční listy) a účetní doklady přicházející dle povahy obchodu v úvahu ( např. faktura)

(b)    Všeobecné obchodní podmínky e-shopu TECHNOPARK

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu TECHNOPARK upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TECHNOPARK a zákazníkem a mezi TECHNOPARK Partner a zákazníkem. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí každé smlouvy o nákupu zboží či služeb mezi zákazníkem a subjektem, s nímž si zákazník prostřednictvím e-shopu sjedná nákup zboží či služeb a to ve znění platném v době objednávky. Tímto subjektem je dle konkrétního ujednání sjednaný TECHNOPARK Partner či přímo TECHNOPARK.

(c)    Vztah k jiným smlouvám

Pokud je mezi TECHNOPARK a zákazníkem uzavřena písemná Rámcová smlouva o dodávkách, mají její ustanovení přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

2. Zákazník

(a)    Identifikace

Podmínkou nákupu v e-shopu je registrace nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí registraci nebo jednorázovou identifikaci, je odpovědný za pravdivost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých údajů. Provozovatel e-shopu není povinen ověřovat pravdivost těchto údajů.

 (b)    Jednorázová identifikace

Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez registrace bez možnosti užívat výhod registrovaných zákazníků. Výhody poskytované registrovaným zákazníkům určuje svou volbou co povahy i kvantity TECHNOPARK jako provozovatel e-shopu a uvádí je na stránkách e-shopu. Jednorázovou identifikaci provede zákazník odesláním identifikačních údajů do formuláře na stránkách e-shopu. E-shop v procesu vyplnění jednorázové identifikace nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení o tom, zda se seznámil s nabídnutými informacemi. Zákazník souhlasí  s tím, aby s ním provozovatel e-shopu či dodavatel komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při identifikaci na e-shopu a potvrzuje, že  zprávy či úkony doručené mu do e-mailové schránky mu jsou řádně doručeny do jeho dispoziční sféry.  

(c)    Registrace

Vyplnění povinných registračních údajů zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře je žádostí zákazníka o registraci. E-shop v procesu vyplnění registračního formuláře nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení o tom, zda se seznámil s nabídnutými informacemi. Žádostí o registraci současně zákazník souhlasí s VOP. Provozovatel e-shopu není povinen vyhovět každé žádosti o registraci. Provozovatel e-shopu je oprávněn vyžádat si doplňující identifikační či informační údaje či doplnění žádosti o registraci. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:

-          Přihlašovací jméno zvolené zákazníkem

-          Přihlašovací heslo, které poskytne provozovatel e-shopu. Přihlašovací heslo je doporučeno při prvním přihlášení změnit.

Zákazník, kterému bylo poskytnuto přihlašovací heslo k jeho žádosti o registraci, je registrovaný zákazník. Registrace zákazníka bude vždy provozovatelem e-shopu zrušena, pokud o to zákazník požádá. Registrace zákazníka může být provozovatelem e-shopu zrušena.

Zákazník souhlasí s tím, aby s ním provozovatel e-shopu či dodavatel komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručené mu do e-mailové schránky mu jsou řádně doručeny do jeho dispoziční sféry. 

Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití. Zákazník v případě potřeby může požádat provozovatele e-shopu o blokaci přístupu.

(d)    Podnikatel

Zákazník se považuje za podnikatele, pokud při registraci nebo jednorázové identifikaci

-          uvede své identifikační číslo („IČ“) nebo

-          uvede údaje, z nichž vyplývá, že je právnickou osobou nebo

-          uvede údaje, z nichž vyplývá, že podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo

-          uvede údaje, z nichž vyplývá, že provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu nebo

-          uvede údaje, z nich vyplývá, že je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku

Jde-li o zákazníka, který se dle těchto VOP považuje za podnikatele, svým souhlasem s těmito VOP prohlašuje za nesporné, že jeho nákup na e-shopu se týká jeho podnikatelské činnosti.

(e)    Stát či územně samosprávná jednotka

Zákazník se považuje za územně samosprávnou jednotku, stát či státní organizaci, pokud při registraci nebo jednorázové identifikaci uvede údaje, z nichž vyplývá, že jde o takový subjekt, a to i tehdy, pokud by byl jinak považován za podnikatele. Jde-li o zákazníka, který je státem, státní organizací či územně samosprávnou jednotkou, zákazník svým souhlasem s těmito VOP prohlašuje za nesporné, že jeho nákup na e-shopu se týká zabezpečování veřejných potřeb a jeho nákup v e-shopu slouží k uspokojování veřejných potřeb.

(f)      Spotřebitel

Je-li zákazník člověk, který při nákupu v e-shopu nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (= jedná mimo tento rámec), vztahuje se na něj zvláštní úprava v části XII těchto VOP.

3. Dodavatel

Ke každé objednávce je v rámci procesu jejího vyplnění vybrán konkrétní dodavatel. Odesláním objednávky do e-shopu činí zákazník návrh na uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem uvedeným v objednávce.

4. Smlouva

(a)    Zboží a služby k objednání

Zákazník má možnost objednat z e-shopu od konkrétního dodavatele položky, které v e-shopu umístí do nákupního košíku. E-shop uvádí dostupnost všech položek nabízených v e-shopu. Údaj o dostupnosti zboží či služeb však nemusí být vždy zaručen.

(b)    Vyplnění objednávky

Zákazník objednává zboží v e-shopu elektronicky na formuláři e-shopu. Zákazník odpovídá za to, že objednávku vyplnil pravdivě a úplně. Objednávku lze vyplnit v jazyce českém a slovenském. Objednávka je po svém uzavření dodavatelem archivována, s čímž zákazník výslovně vyslovuje souhlas a je přístupná registrovanému zákazníkovi prostřednictvím jeho přístupových údajů na webových stránkách e-shopu. Jsou-li některé údaje generovány automaticky do objednávky z e-shopu, považují se odesláním objednávky zákazníkem za její součást. E-shop takto mimo jiné v procesu vyplnění objednávky nabídne zákazníkovi k výběru konkrétního dodavatele objednávaného zboží či služeb, kterým může být TECHNOPARK Partner nebo TECHNOPARK a zákazník svým výběrem potvrdí svou ochotu uzavřít smlouvu právě s tímto konkrétním dodavatelem. E-shop v procesu vyplnění objednávky nabídne zákazníkovi informace, které dle zákona je povinen poskytnout nebo které jsou potřebné dle povahy obchodu. Zákazník je vyzván k potvrzení, že se s takovými informacemi seznámil. Zákazník odpovídá za pravdivost svého prohlášení, že se seznámil s nabídnutými informacemi. Objednávkový formulář umožňuje zákazníkovi až do okamžiku odeslání objednávky vrátit se k předchozím krokům objednávky a opravit či změnit již vyplněné položky. Před odesláním objednávky je zákazníkovi zobrazena na stránce e-shopu vždy celá objednávka a zákazník může objednávku po kontrole změnit, zrušit nebo odeslat.

(c)    Obsah objednávky                               

Objednávka obsahuje zpravidla tyto náležitosti:

-          Vymezení konkrétního dodavatele

-          Vymezení předmětu smlouvy

-          Cena zboží/služby; případně

-          Místo plnění

-          Způsob dopravy

-          Cena dopravy

 (g)    Uzavření smlouvy

Konkrétní dodavatel prostřednictvím e-shopu navrhuje zákazníkům uzavření smlouvy o dodávce zboží či služeb uvedených v e-shopu, za ceny a za podmínek uvedených v e-shopu včetně podmínky, že součástí návrhu smlouvy jsou tyto VOP.

Zákazník odesláním objednávky do e-shopu potvrzuje, že se seznámil s informacemi, jejichž obsah jako přečtený potvrdil v průběhu vyplňování objednávky, že souhlasí s ujednáními, jejichž obsah odsouhlasil v průběhu objednávky, že souhlasí s  obsahem objednávky a s těmito VOP a že souhlasí s uzavřením smlouvy internetem jako prostředkem komunikace na dálku.

Smlouva je uzavřena doručením řádné objednávky do e-shopu, čímž je doručena konkrétnímu dodavateli. Doručení objednávky e-shop  neprodleně potvrdí. Je-li předmětem smlouvy pouze prodej zboží, vzniká smlouva kupní. Je-li předmětem smlouvy prodej zboží a jeho montáž či samotná montáž, vzniká smlouva o dílo.

(h)    Odvolání a změna objednávky

Zákazník má právo objednávku odvolat, nejpozději však do doby, než mu bude z e-shopu odesláno potvrzení objednávky a to způsobem buď prostřednictvím e-shopu v režimu přihlášeného registrovaného zákazníka, nebo písemně. V odvolání objednávky vždy musí být uvedeno číslo objednávky a identifikace zákazníka. Odvolání objednávky provede zákazník bez zbytečného odkladu, aby tak předešel nákladům s realizací objednávky na straně e-shopu či jiným škodám. Tím není dotčena možnost pozdějšího odvolání objednávky, pokud se na tom strany vzniklé smlouvy dohodnou.

(i)      Ověření objednávky

Konkrétní dodavatel či TECHNOPARK si vyhrazuje právo ověřit zpětným e-mailovým dotazem správnost osoby zákazníka a jeho zájmu o předmět koupě, zejména pokud bude mít pochybnosti o identitě kupujícího. V takovém případě neběží žádné lhůty související s objednávkou až do řádné odpovědi zákazníka.

(j)      Cena

Cena je uvedena v e-shopu u konkrétní položky a generuje se do objednávky, celková cena se zobrazuje v nákupním košíku. Cena se zobrazuje bez DPH i s DPH. Zobrazená cena nezahrnuje náklady na dopravu („dopravné“). Balné je zahrnuto v ceně. Nabídky zboží, jakož i ceny, případně akční nabídky uvedené na stránkách e-shopu, jsou v platnosti do odvolání či vyčerpání zásob, na které se vztahují.

(k)    Splatnost ceny a daňové doklady

Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí plnění zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení ceny. Faktura dodavatele vystavená na základě smlouvy je daňovým dokladem. Je-li zboží doručováno smluvním přepravcem či poštou, bude faktura přiložena k doručovanému zboží. Je-li zboží předáváno osobně, je faktura předána při zaplacení. Dodavatel je oprávněn zákazníkovi namísto listinného vyhotovení faktury zaslat fakturu v elektronické podobě a to se stejnými účinky, jako by šlo o doklad listinný. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží dle kupní smlouvy dnem dodání a při dodání díla dle smlouvy o dílo předáním díla, nestanoví-li daňové zákony jinak. Platby v hotovosti jsou omezeny limity zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Při dodáním prostřednictvím přepravce zákazník hradí kupní cenu přepravci, nebylo-li dohodnuto jinak. Dopravné se hradí spolu s kupní cenou, nebylo-li dohodnuto jinak. Při platbě platební kartou zákazník prohlašuje, že jeho platba kartou je oprávněná a odpovídá dodavateli za naplnění platby.

(l)      Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy se konkrétní dodavatel jako prodávající a zákazník jako kupující dohodli, že konkrétní dodavatel se zavazuje dodat zákazníkovi sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k němu a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

 (m)  Smlouva o dílo 

Uzavřením smlouvy o dílo se konkrétní dodavatel a zákazník jako objednatel dohodli, že konkrétní dodavatel provede pro zákazníka sjednané dílo (zpravidla dodávka zboží a jeho montáže) na náklad a nebezpečí zhotovitele za sjednanou cenu a zákazník se zavazuje mu za to zaplatit sjednanou cenu a sjednané dílo převzít. Zákazník je povinen převzít i dílo, které vykazuje nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání použití díla s tím, že při předání se dodavatel a zákazník dohodnout, jakým způsobem a do jaké doby budou takové nepodstatné vady či nedodělky odstraněny či kompenzovány. Zákazník souhlasí, aby s plněním smlouvy o dílo bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 (n)    Ostatní náležitosti

Není-li ve smlouvě kupní sjednáno jinak, platí, že dopravné u smlouvy kupní s osobním odběrem zboží je sjednáno ve výši poplatku za osobní odběr =39,- Kč plus DPH, u jiného způsobu dopravy ve výši skutečně vynaložených nákladů dodavatele.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí, že doba plnění se sjednává se dodatečně mezi dodavatelem a zákazníkem, zpravidla telefonicky. Je-li však u smlouvy kupní sjednáno místo plnění adresa zákazníka a způsob dopravy smluvním přepravcem či poštou, je čas plnění oprávněn určit dodavatel dle možností přepravy.

(o)    Místo plnění

Při osobním odběru zboží dle smlouvy kupní je místem dodání sjednaná provozovna dodavatele označená jako výdejní místo. Při dodání přímo na adresu zákazníka je místem dodání adresa zákazníka. Je-li sjednáno dodání smluvním přepravcem na dodací adresu kupujícího, je zboží dodáno předáním prvnímu dopravci k přepravě.

Zákazník potvrzuje převzetí zboží podpisem dokladu o převzetí, přepravního listu či obdobného dokladu.

 

(p)    Doba plnění

Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení zákazníka se součinností potřebnou k dodání. Jestliže zákazník nepřevezme zboží včas, má se za to, že k předání zboží zákazníkovi došlo v době, kdy dodavatel umožnil zákazníkovi nakládat se zbožím a zákazník porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzal.

Jestliže zákazník nepřevezme zboží včas a nepřevezme jej ani k dodatečné výzvě dodavatele, má dodavatel právo na úhradu nákladů na uskladnění zboží za dobu prodlení zákazníka s převzetím a nákladů zpětné přepravy k prodávajícímu. Tím není dotčen případný nárok na náhradu škody vzniklou tímto prodlením zákazníka dodavateli.

 (q)    Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 Předáním zboží zákazníkovi přechází z dodavatele na zákazníka vlastnické právo k předanému zboží. Do té doby je zboží ve vlastnictví dodavatele.

Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zboží převezme, nebo jestliže tak neučiní včas, přechází nebezpečí škody na zboží v době, kdy dodavatel umožní zákazníkovi nakládat se zbožím v místě dodání a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme, ač je k tomu povinen. Při odeslání zboží přechází nebezpečí škody na zboží předáním prvnímu dopravci. Tato pravidla platí jak pro zboží určené jednotlivě, tak i na zboží určené podle druhu.

Podpisem výdejky/prodejky či jiného potvrzení o převzetí zboží či přepravního listu bez uvedení výhrad potvrzuje zákazník, že zboží převzal a že jej koupil za cenu a podmínek dle takového dokladu bez zjevných vad či nesrovnalostí v počtu.

(r)     Dokumentace ke zboží

Dokumentaci ke zboží je dodavatel oprávněn zákazníkovi namísto listinného vyhotovení faktury poskytnout elektronicky formou pdf. souboru, který lze stáhnout ze stránek e-shopu. Takové poskytnutí dokumentace se považuje za rovnocenné tomu, jako by dokumentace byla poskytnuta v listinné podobě.

Je-li dokumentace plně či zčásti poskytnuta v listinné podobě, bude předána současně se zbožím nebo s předáním díla.

5. Zvláštní ujednání o smlouvě o dílo

(a)    Uzavření smlouvy o dílo bez dohody o některých jejích částech

Smlouva o dílo je prostřednictvím e-shopu uzavřena i tehdy, nejsou-li sjednány některé její části. V případě, že prostřednictvím e-shopu není sjednána doba plnění či místo plnění či cena dopravy, doplní tuto náležitost smlouvy strany dodatečnou dohodou, která bude sjednána přímo mezi konkrétním dodavatelem a zákazníkem zpravidla mimo prostředí e-shopu a nahrazuje i písemné potvrzení zhotovitele o době plnění díla. Účelem tohoto ustanovení je umožnit zákazníkovi i dodavateli operativní dohodu.

(b)    Odstoupení od smlouvy o dílo pro nedosažení dodatečné dohody

Nedojde-li k dodatečné dohodě mezi konkrétním dodavatelem a zákazníkem o době či místě plnění nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, má zákazník i dodavatel díla právo od smlouvy o dílo odstoupit, ledaže již zboží bylo namontováno. Podmínkou je, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, v originálním balení spolu s kopií dokladu o zakoupení. Důsledkem odstoupení dle tohoto ustanovení je právo zákazníka na vrácení ceny díla jako celku a současně právo dodavatele na vrácení poskytnutého plnění. Odstoupit dle tohoto ustanovení může zákazník uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy.

Bylo-li předmětem smlouvy zboží atypické, vyrobené nebo upravené dle požadavků zákazníka, dodávané jako metráž a podobně, může takto zákazník odstoupit dle tohoto ustanovení pouze v části a to v části týkající se služby ( typicky montáže). Odstoupením se smlouva mění na smlouvu kupní o koupi zboží (v té části, v níž se původní smlouva týkala dodávky zboží) s tím, že dodavatel získává právo na volbu způsobu dodání, pokud již zboží nedodal před odstoupením a na náhradu skutečně vynaložených nákladů na dopravu. Důsledkem odstoupení dle tohoto ustanovení je právo zákazníka na vrácení té části ceny, která odpovídala ceně služby (zpravidla montáže).

Mimo tuto speciální úpravu se odstoupení a důsledky odstoupení dle tohoto ustanovení řídí obecnými ujednáními o odstoupení v těchto VOP.

(c)    Specifikace a cena služby dle smlouvy o dílo

Je-li předmětem smlouvy služba, zejména montáž, sjednává se v rozsahu odpovídající konkrétní specifikaci služby. Cena služby se sjednává za službu odpovídající konkrétní specifikaci služby. V ceně služby nejsou zahrnuta jakékoli jiná plnění, než odpovídá specifikaci služby. Specifikace služby (zejména rozsah montážních prací a jiných služeb, stavební připravenost atd.) je zákazníkovi předložena k seznámení a souhlasu v procesu vyplňování objednávky. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje vymezení předmětu plnění a jeho ceny v souladu se specifikací. Tím není vyloučena dodatečná dohoda mezi konkrétním dodavatelem a zákazníkem, zpravidla mimo prostředí e-shopu, o jiné ceně služby či jiné změně smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

(a)    Odstoupení konkrétního dodavatele

Dodavatel zboží či služby může od smlouvy odstoupit, pokud

-          Zákazník neuhradí cenu v době splatnosti a způsobem dle smlouvy

-          Zákazník nepřevezme plnění v době a způsobem dle smlouvy

-          Objednávka zákazníka obsahuje zjevnou nesprávnost či nesmyslný či neurčitý údaj

-          Zákazník, ač je dodavatelem požádán, neupřesnil či nepotvrdil obsah uzavřené smlouvy či trvání svého zájmu o plnění ze smlouvy či svou totožnost do dne následujícího po odeslání dotazu či žádosti e-shopu či konkrétního dodavatele. Po dobu od odeslání žádosti či dotazu do doby doručení odpovědi zákazníka se přerušuje běh lhůty k dodání plnění.

-          Zboží nelze dodat v přiměřené době (tato situace může nastat i tehdy, pokud předběžně dle informací e-shopu se zboží jevilo jako dostupné)

-          Zboží je staženo z oběhu na základě zákona či úředního rozhodnutí

-          Nabídka zboží je pozastavena (např. z důvodu sdělení dodavatele, že zboží může být stiženo výrobní vadou) či předběžně pozastavena (např. z důvodu podezření na výrobní vadu)

-          Cena nebo jiný údaj dle objednávky je zjevně nesprávný (např. softwarová chyba v číselných řádech)

-          V mezidobí mezi okamžikem uzavření smlouvy a předáním plnění došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na realizaci či doručení

-          Požadované plnění již nevyrábí nebo nedodává.

-          Zákazník je v prodlení s plněním již splatné platební povinnosti vůči konkrétnímu dodavateli nebo vůči provozovateli e-shopu

(b)    Odstoupení zákazníka

Zákazník může od smlouvy odstoupit v případech těmito VOP výslovně uvedených či v případech, kdy jeho právo na odstoupení je založeno přímo zákonem. Zákazníka, který je spotřebitelem, výslovně upozorňujeme na zvláštní úpravu uvedenou v části Spotřebitelské smlouvy těchto VOP.

(s)    Odstoupení zákazníka bez důvodu

Zákazník může bez důvodu odstoupit od smlouvy kupní a vrátit na svůj náklad zboží do 14 dnů od jeho dodání, pouze však nepoužité, nepoškozené, v originálním balení spolu s kopií dokladu o zakoupení. Nelze odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo atypické, vyrobené nebo upravené dle požadavků zákazníka, dodávané jako metráž či zboží nikoli běžné či výjimečných vlastností pro konkrétní účel. Za využití práva na bezdůvodné odstoupení zákazník uhradí ve prospěch TECHNOPARK manipulační poplatek ve výši =100,- Kč plus DPH v zákonné výši. Při vrácení zboží je zákazník vázán ustanoveními o zpětné přepravě v čl. VIII VOP. 

(t)      Forma odstoupení

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být doručeno konkrétnímu dodavateli, odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele musí být doručeno zákazníkovi. Odstoupení zákazníka může být provedeno a doručeno prostřednictvím e-shopu v režimu přihlášeného registrovaného zákazníka nebo prostřednictvím e-mailu uvedeného v registračních údajích registrovaného zákazníka nebo písemně. Odstoupení dodavatele může být provedeno a doručeno elektronicky na e-mail uvedený v registračních údajích registrovaného zákazníka či písemně.

7. Důsledky odstoupení

Není-li speciálním ustanovením těchto VOP ujednáno jinak ( viz  zejména část Spotřebitelské smlouvy těchto VOP), dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen konkrétnímu dodavateli vrátit do 15 (patnácti) dnů od odstoupenídodané zboží. Konkrétní dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží nebo její zaplacenou část a zaplacené dopravné nebo jeho zaplacenou část do 15 (patnácti) dnů od vrácení zboží. Konkrétní dodavatel je oprávněn započíst si proti vraceným částkám náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením smlouvy v případě, že příčinu k odstoupení zavdal zákazník (dopravné, balné atd.) jakož i škody na zboží vzniklé v době, kdy nebezpečí škody na zboží nesl zákazník. Totéž se obdobně uplatní pro případy, kdy smlouva se nepovažuje za uzavřenou, přestože již kupní cena nebo její část byla uhrazena.

8.  Zpětná přeprava

Pokud zákazník předává zboží ke zpětné přepravě (např. při reklamaci nebo při odstoupení od smlouvy), je povinen zboží zabalit vlastním nákladem na cestu tak, aby během přepravy na zboží v důsledku vadného obalu nevznikla škoda (doporučeno s využitím původního obalu). Neučiní-li tak, odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou v důsledku vadného balení. Zákazník vrací zpět zboží na svůj náklad. Pokud by náklady na vrácení zboží platil z jakéhokoli důvodu dodavatel, je zákazník povinen tyto náklady dodavateli nahradit. Zákazník je také povinen nahradit dodavateli náklady spojené s přepravou a balením zboží při expedici zboží zákazníkovi na základě jeho objednávky.

Zákazník nesmí posílat zpět zboží na dobírku. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nemusí konkrétní dodavatel převzít a v tom případě se se nepovažuje za vrácené.

Zákazník je povinen ke zpětné přepravě předat vše, co se zbožím obdržel, včetně dokladů a průvodní dokumentace, pokud byla dodána v listinné podobě. Zákazník však je oprávněn ponechat si právní a účetní doklady o koupi. K vracenému zboží však přiloží z důvodu správné identifikace kopie těchto dokladů.

Zákazník nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží, k němuž zaniklo jeho vlastnické právo v důsledku odstoupení od smlouvy nebo zboží předaného ke zpětné přepravě až do okamžiku, kdy zboží převezme konkrétní dodavatel. Zákazník je zavázán dbát o to, aby na zboží po tuto dobu nevznikla škoda.

Zákazník má možnost  předat zboží přímo provozovateli e-shopu na adrese sídla společnosti TECHNOPARK.

9. Odpovědnost za vady a záruka

Dodavatel odpovídá za vady, které plnění jím dodané mělo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době.

Dodavatel nad rámec této povinnosti odpovídá za vady, které se vyskytnou na plnění po převzetí v záruční době (dále jen "záruka"). Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jejím obvyklým užitím či poškození nesprávným zacházením. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců na plnění dle smlouvy o dílo a 24 (dvacet čtyři) měsíců na plnění dle smlouvy kupní.

Při převzetí zboží je zákazník povinen ihned před potvrzením převzetí zkontrolovat si zásilku dle výdejky/dodejky či přepravního listu či jiného dokladu o zboží. V případě zjevných vad včetně nesrovnalosti v počtu či poškození obalu je zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit je ihned při předání písemnou formou na doklad o převzetí a nechat si je potvrdit tím, kdo mu zboží předává (při dopravě přepravcem). Zákazník se zavazuje o takových vadách bezodkladně informovat dodavatele a ten se mu zavazuje poskytnout nutnou součinnost. Pokud zákazník převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit. Potvrdí-li kupující převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

Vyjde-li vada najevo později než při předání zboží, je zákazník povinen oznámit dodavateli vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.

V oznámení o vadě musí zákazník uvést přesný popis vady. Pro předání zboží k uplatnění záručních práv se uplatní ujednání o zpětné přepravě těchto VOP. Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky uplatňuje zákazník u konkrétního dodavatele. Pokud se reklamace uplatněná zákazníkem ukáže jako nedůvodná, musí zákazník uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu atd.

10. Reklamační řád

Další úpravu obsahuje reklamační řád, který je umístěn zde a je součástí těchto VOP.

11. Ochrana osobních údajů

a)

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECHNOPARK CZ s.r.o., IČO 49433776, se sídlem Hudcova 78b, Brno (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: programator@technopark.cz, 541 513 029

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Podrobnosti o rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů společnosti správce (dostupných zde), které jsou přílohou a nedílnou součástí VOP. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a se zásadami zpracování osobních údajů správce a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

12.  Spotřebitelské smlouvy

(a)    Vymezení zákazníků, na které se tato ujednání vztahuje

Je-li zákazník spotřebitel, uplatní se oproti obecným ustanovením VOP zvláštní práva spotřebitele.

(b)    Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen v případech stanovených občanským zákoníkem nebo těmito podmínkami. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku, kterými jsou např. smlouvy o dodávce počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich původní obal, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a další smlouvy vyjmenované zákonem. Výslovně spotřebitele upozorňujeme, že svým souhlasem s těmito podmínkami žádá o to, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (viz čl. IV. odst. (p) těchto všeobecných obchodních podmínek) a že bude-li započato s plněním smlouvy o poskytování služby se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

  (c)    Lhůty a způsob doručení odstoupení

Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, doporučujeme mu, aby zaslal informace o odstoupení písemně a současně na odstoupení upozornil dodavatele e-mailem nebo telefonicky. Dodavatel prohlašuje, že zákazník může v souladu s ustanovením §1820 odst. 1, písm. f) občanského zákoníku využít vzorového formuláře k podání odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ZDE. Současně se vzorovým formulářem tímto podává dodavatel zákazníkovi vzorové poučení k možnosti odstoupit od smlouvy, které je k dispozici ZDE

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli prokazatelně odesláno do uplynutí lhůty pro odstoupení. Důvod odstoupení není nutno uvádět, ale pokud jej kupující uvede, dodavateli to pomůže zlepšit služby zákazníkům.
Je-li smlouva uzavřena mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy bez dalšího odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle občanského zákoníku povinen předat, lze odstoupit ve lhůtě do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení spotřebitele. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Odstoupení od smlouvy kupní

Důsledkem odstoupení povinnost spotřebitele vrátit zboží dodavateli na jeho adresu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V témže případě je dodavatel povinen vrátit   bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

Odstoupení od smlouvy o dílo

Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy o dodávce služeb a služba mu již byla poskytnuta, není z toho dodavateli ničeho povinen. Pokud však spotřebitel po právu odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

(d)    Vysvětlení rozsahu práva na odstoupení, vrácení plnění

 Výše uvedená ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které bude spotřebitel vracet dodavateli, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém je spotřebitel převzal. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Zákazník, který je spotřebitelem, odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Další povinnosti smluvních stran při zpětné přepravy zboží upravují ustanovení o zpětné přepravě těchto obchodních podmínek v čl. VIII. Zákazník, který je spotřebitel však není povinen nahradit dodavateli náklady spojené s přepravou a balením zboží při expedici zboží zákazníkovi na základě jeho objednávky.

Pokud bude zboží zákazníkem částečně spotřebováno či opotřebováno nebo poškozeno, v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je zákazník povinen současně s vrácením zboží nahradit dodavateli spotřebu, opotřebení či poškození zboží v penězích. Dodavatel je oprávněn svou pohledávku na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a pohledávku na úhradu nákladů na vrácení zboží započíst proti pohledávce spotřebitele na vrácení kupní ceny.

13. Právní úprava vztahů

Právní vztahy mezi konkrétním dodavatelem a zákazníkem a provozovatelem e-shopu se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto uvedeného právního řádu občanským zákoníkem. Je-li zákazník spotřebitelem, řídí se vztahy i zvláštními pravidly občanského zákoníku vztahující se na spotřebitele.

Na právní vztahy konkrétního dodavatele, provozovatele e-shopu a zákazníka, který není spotřebitelem, se nepoužijí ta ustanovení právního řádu na ochranu spotřebitelů, které se týkají jen vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli. Pravidla stanovená primárně na ochranu spotřebitelů, která se mají podle dotčených právních řádů použít i na vztahy mezi podnikateli, ale která lze mezi podnikateli vyloučit dohodu smluvních stran, se v těchto vztazích nepoužijí (typicky se nepoužijí pravidla vycházející z čl. 10, 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu, nestanoví-li vnitrostátní předpis donucujícím způsobem jinak).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz 

Tyto smluvní podmínky se přiměřeně použijí i na předsmluvní jednání stran.

Tyto všeobecné kupní podmínky jsou platné ode dne  2. července 2018

V Brně dne 2. července 2018

 

TECHNOPARK CZ s.r.o.

Provozovatel e-shopu

Ing. Stanislav Ryšánek, jednatel

(úředně ověřený podpis Českou poštou, s.p., Brno 11, poř.č. 61100-084-0225)