Technopark

ProduktyZásady zpracování osobních údajů

 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1       Co tyto zásady upravují? 

 • Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při provozu našich webových stránek a e-shopu, při komunikaci s Vámi atp.

 

1.2       Kdo je správcem mých osobních údajů? 

 • Vaše osobní údaje spravujeme my, obchodní společnost:
 • Společnost TECHNOPARK CZ s.r.o.
 • IČO: 49433776
 • se sídlem Brno, Hudcova 532/78b, PSČ 612 00
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50598 (dále jako „Společnost“) 
 • Jsme rovněž provozovatelem webových stránek www.technopark.cz, www.savia.cz, e-shopu  https://eshop.technopark.cz/ a systému pro konfiguraci (konfigurátoru) www.motorius.cz.  Krom toho využíváme systém na www.mycat.cz

 

 • Níže uvádíme naše kontaktní údaje v záležitostech zpracování osobních údajů: 

 

 • Pobočka – Jazyková škola SAVIA

 

 • tel: +420 602 944 596
 • e-mail: info@savia.cz
 • Sídlo: Hudcova 78b, 612 00, Brno

 

 • Vedení Společnosti
 • Ing. Stanislav Ryšánek, jednatel společnosti,  tel.: +420 602 534 587, e-mail:  stanislav@technopark.cz
 • Ing. Roman Mlenek, výkonný ředitel společnosti, tel.: +420 602 712 679, e-mail: roman.m@technopark.cz
 • Lenka Špiříková, ředitelka Jazykové školy SAVIA, tel.: +420 602 944 596, e-mail: lenka@savia.cz
 • Další naše kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.technopark.cz v sekci kontakty, www.savia.cz v sekci kontakt.

 

1.3       Proč zpracováváte moje osobní údaje? 

 • Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:
 • jednat s Vámi o uzavření smluv, zejména Vám zasílat cenové kalkulace na zboží a služby dle Vámi zadaných parametrů, vytvářet a zpracovávat Vaše poptávky na zboží a služby, předkládat Vám cenové nabídky Vámi požadovaného zboží a služeb;
 • uzavírat s Vámi smlouvy;
 • dodávat Vám služby nebo zboží, které si u nás objednáte;
 • rozpoznat Vaše platby ceny zboží nebo služeb, nákladů na dopravu, případně jiných úhrad;
 • řešit Vaše případné reklamace;
 • provozovat a vylepšovat naše webové stránky a e-shop www.technopark.cz, www.savia.cz, e-shop  https://eshop.technopark.cz/ a  stránky pro konfiguraci a srovnání sortimentu www.motorius.cz  a www.mycat.cz.;
 • založit a provozovat Vaše zákaznické a uživatelské účty, pokud využijete možnosti registrace na stránkách https://eshop.technopark.cz/ a  www.motorius.cz  a www.mycat.cz.;
 • zveřejňovat Vaše reference o nás a našich službách na webových stránkách a v našich propagačních materiálech;
 • řešit Vaše případné dotazy nebo připomínky k námi nabízeným službám nebo zboží;
 • řešit Vaše případné stížnosti na naši společnost;
 • vymáhat naše právní nároky, zejména z kupních nebo jiných smluv, které s Vámi uzavřeme, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči nám z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu zakoupeného zboží;
 • případně vymáhat naše práva z kupních nebo jiných smluv, které s Vámi uzavřeme, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči nám z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu zakoupeného zboží;
 • řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a námi případně vzniknou, ať už z uzavřených smluv, při užívání e-shopu nebo z jiných důvodů;
 • kontaktovat Vás za účelem marketingu, zejména Vám zasílat Vám naše obchodní sdělení (newslettery), a to především o námi nabízených službách nebo zboží, novinkách v našem sortimentu, slevách, zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti naší společnosti (např. veletrzích, výstavách);
 • vytvářet statistiky o naší obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání dalších našich služeb;
 • řádně vést naši obchodní administrativu a účetnictví a plnit naše daňové povinnosti;
 • archivovat naši dokumentaci.

 

1.4       Jaké osobní údaje zpracováváte? 

 • K výše uvedeným účelům zpracováváme:
 • Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, rodné číslo, datum narození, věk, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete, pohlaví;
 • Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou nám poskytnete, telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu, fax;
 • Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které uvedete v platbě;
 • údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách;
 • síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na technopark.cz, www.motorius.cz, www.nice.cz a www.savia.cz včetně všech jejich subdomén, při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky; k získávání těchto informací využíváme zejména nástroj Google Analytics;
 • Vaší komunikaci s námi prostřednictvím chatu Smartsupp implementovaného na našich stránkách technopark.cz, www.motorius.cz a www.nice.cz včetně všech jejich subdomén;
 • Vaše přístupové údaje k zákaznickému a uživatelskému účtu v systému https://eshop.technopark.cz/, motorius.cz a www.mycat.cz  tj. přihlašovací jméno (kontaktní e-mail) a Vaše heslo;
 • Při návštěvě prostor naší společnosti Vaši podobu zachycenou na kamerových záznamech, kterými jsou prostory naší společnosti snímány.

 

1.5       A to zpracováváte všechny moje osobní údaje pro všechny Vámi uvedené účely? 

 • Nikoliv. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu.

 

1.6       Co Vás opravňuje ke zpracování mých osobních údajů? 

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě důvodů stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění.
 • Vaše osobní údaje v souladu s GDPR zpracováváme vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména:
  • Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  • nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
  • existence našeho oprávněného zájmu na zpracování Vašich osobních údajů;
  • nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění našich povinností.

            

1.7       Jaké jsou Vaše oprávněné zájmy na zpracování mých osobních údajů?

 • Našimi oprávněnými zájmy na zpracování Vašich osobních údajů jsou:
 • provozování a rozvíjení naší podnikatelské činnosti;
 • zkvalitňování námi poskytovaných produktů a služeb;
 • provozování našich webových stránek a e-shopu, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti;
 • propagace naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízených služeb nebo zboží, novinek v našem sortimentu, slev, zajímavých akcích a jiných zajímavostí týkajících se činnosti naší společnosti;
 • vymáhání našich právních nároků;
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, jejich uživatelů a jejich zákaznických a uživatelských účtů;
 • ochrana našeho majetku, ochrana života, zdraví a majetku našich zaměstnanců, obchodních partnerů, klientů, jakož i všech osob, které se pohybují v prostorách naší společnosti;

 

1.8       Jak dlouho moje osobní údaje zpracováváte? 

 • To záleží na tom, pro jaký účel a z jakého důvodu daný osobní údaj zpracováváme. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.
 • Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.
 • V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracováváme, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.
 • Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracováváme Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky naši povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování budeme mít i jiný důvod (např. zanikne náš oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi nebo naše právní povinnosti), můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud nám k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračujeme.

 

1.9       Od koho získáváte moje osobní údaje a komu je předáváte? 

 • Zpracováváme především ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a zpracováváme je především my sami pro naše účely.

 

 • V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržíme od třetích osob nebo je předáme třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména:
 • naši účetní a daňoví poradci,
 • naší advokáti,
 • naši obchodní partneři;
 • naši IT správci;
 • osoby podílející se na zpracování objednávky, dodání zboží a zaplacení ceny a nákladů na dodání zboží, tj., naši dodavatelé platebních služeb (platební brány) a naši dodavatelé přepravních a logistických služeb;
 • provozovatel informačního systému pro jazykové školy MyCat, společnost HN Consulting Brno s.r.o., IČO: 28787251, se sídlem Dukelských bojovníků 3292/134, 671 81 Znojmo;
 • společnosti podílející se na provozu webů a e-shopů, zejména
 • spol. PC HELP, a.s., IČO: 60748516, se sídlem Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč,
 • spol. Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, se sídlem Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno;
 • spol. Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.A.;
 • poskytovatelé datových uložišť a cloudových služeb;
 • osoby, které nám poskytují marketingové a PR služby;
 • orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady)
 • orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství). 
 • Vaše osobní údaje můžeme získávat rovněž z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou např. veřejné rejstříky (zejména obchodní rejstřík), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí.

 

1.10     Musím Vám poskytnout své osobní údaje? 

 • V některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné proto, abychom mohli dodržet své smluvní nebo jiné povinnosti, naplňovat své oprávněné zájmy, atp. Například pro to, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytnout Vám služby nebo zboží, musíme znát zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. O tom, které údaje je nutno poskytnout, se Vás, je-li to možné, snažíme informovat předem (např. hvězdičkou ve formulářích na webových stránkách).

 

2. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1       Jak získám informace o zpracování svých osobních údajů? 

 • Na Vaši písemnou žádost Vám poskytneme informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Vedle této žádosti můžete stejným způsobem požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Na žádosti odpovíme stejným způsobem, jakým je podáte (tj. buď v elektronické, nebo listinné podobě), pokud nás v žádosti nepožádáte o poskytnutí odpovědi jiným způsobem.
 • Požádáte-li o více kopií Vašich osobních údajů v listinné podobě, budeme Vám za každou kopii nad rámec jedné účtovat administrativní poplatek ve výši 30,- Kč.

 

2.2       Co můžu dělat, když zjistím chybu v mých osobních údajích, které zpracováváte? 

 • V takovém případě nám zašlete žádost o opravu Vašich osobních údajů, ve které uveďte, v čem chyba spočívá a jaký je správný údaj. Pokud je chyba v údajích vedených ve Vašem zákaznickém nebo uživatelském účtu, pak můžete tuto chybu opravit sami po přihlášení do svého účtu.

 

2.3       Co můžu dělat, když zjistím, že moje osobní údaje, které zpracováváte, jsou neúplné? 

 • V takovém případě nám zašlete žádost o doplnění Vašich osobních údajů, ve které uveďte, jak mají být Vaše osobní údaje, které zpracováváme doplněny a pro jaký účel. Dovolujeme si Vás však upozornit, že nebude-li údaj, o který budete chtít doplnit již zpracovávané osobní údaje, nezbytný ke zpracování za Vámi požadovaným účelem, nejsme povinni doplnění údajů provést.

 

2.4       Co můžu dělat, když zjistím, že zpracováváte moje osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné? 

 • Jak jsme již uvedli výše, Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. Pokud byste přesto zjistili, že pro některý z účelů zpracováváme více Vašich osobních údajů, než je nezbytné, můžete nám zaslat písemnou žádost o omezení zpracování. V žádosti nás, prosíme, informujte o důvodech, pro které se domníváte, že zpracováváme více Vašich osobních údajů než je k danému účelu nezbytné. Vaši žádost pečlivě vyhodnotíme a shledáme-li ji důvodnou, provedeme opatření k omezení rozsahu zpracování.

 

2.5       Co můžu dělat, když nechci, abyste dále uchovávali moje osobní údaje? 

 • V takovém případě nám zašlete písemnou žádost o výmaz Vašich osobních údajů. Žádost pečlivě prozkoumáme a shledáme‑li ji důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme. Důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, naleznete v článku 17 GDPR. V určitých případech však nemusíme Vaší jinak důvodné žádosti vyhovět. O jaké případy se jedná, naleznete rovněž v článku 17 GDPR (např. pokud bude zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace).

 

2.6       Můžu své osobní údaje, které zpracováváte, přenést k jinému správci? 

 • Na Vaši písemnou žádost Vám poskytneme Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu, případně, požádáte-li nás o to, přímo je poskytneme jinému správci, kterého za tímto účelem v žádosti určíte. Vezměte však, prosíme, na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze k těm Vašim osobním údajům, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností, a to jen pokud je zpracováváme v automatizované podobě.

 

2.7       Co můžu dělat, když se mi nelíbí, jak zpracováváte moje osobní údaje? 

 • Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování písemně vznést námitku. V reakci na Vaši námitku posoudíme, zda náš oprávněný zájem na takovém zpracování trvá a zda nad ním nepřevažuje zájem na ochraně práv a svobod fyzických osob. Shledáme-li Vaši námitku důvodnou, přestaneme se zpracováním Vašich osobních údajů, vůči kterému jste námitku vznesli. 
 • Dozorovým úřadem v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, ke kterému je možno podávat stížnosti proti zpracování osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1       Kdy potřebujete můj souhlas se zpracováním mých osobních údajů?     

 • Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžadujeme pouze v těch případech, kdy nemůžeme Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas proto žádáme jen ve výjimečných případech, např. za účelem zasílání obchodních sdělení, vytvoření a provozu zákaznických a uživatelských účtů.

 

3.2       Musím Vám souhlas udělit? 

 • Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb.

 

3.3       Jak můžu odvolat udělený souhlas? 

 • Chcete-li odvolat souhlas se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail případně dopis na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený za účelem zasílání obchodních sdělení je možno odvolat také odhlášením se z jejich odběru prostřednictvím odkazu umístěného v e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení.

 

3.4       Můžou mi být obchodní sdělení zasílána i bez toho, abych udělil souhlas? 

 • Pokud jste nám poskytli svoji e-mailovou adresu v souvislosti prodejem námi nabízených produktů nebo poskytnutím našich služeb, můžeme Vám v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) zasílat na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení i bez toho, abyste nám k tomu udělili souhlas. V takovém případě zpracováváme Vaši e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu. Tím je náš zájem na propagaci naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízeného zboží a služeb, slevových akcí, jiných akcí souvisejících s naší společností. 
 • Proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku (k právu vznést námitku blíže viz.odst. 2.7). Zároveň máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz odhlásit se z odběru obchodních sdělení. V  případě obdržení Vaší námitky proti zasílání obchodních sdělení nebo odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme.

 

4. REGISTRACE, ZÁKAZNICKÝ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

4.1       Jak si vytvořím zákaznický a uživatelský účet v našich systémech? 

 • Zákaznický nebo uživatelský účet získáte registrací v našem systému. Za účelem registrace je nutné, abyste vyplnili a odeslali registrační formulář. Údaje, které jsou označeny hvězdičkou, musí být v registračním formuláři vyplněny, aby mohla být registrace provedena a aby zákaznický nebo uživatelský účet mohl sloužit svému účelu. 
 • Před odesláním registračního formuláře je nutno zaškrtnout políčko o tom, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem založení a provozování Vašeho zákaznického účtu. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem provozování zákaznických účtů totiž zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který nám udělíte zaškrtnutím políčka v registračním formuláři a odesláním registračního formuláře.

 

4.2       Jak se přihlásím k zákaznickému nebo uživatelskému účtu? 

 • K zákaznickému nebo uživatelskému účtu se budete přihlašovat prostřednictvím přihlašovacího jména, kterým se stane kontaktní e‑mailová adresa uvedená Vámi v registračním formuláři, a vygenerovaným, nebo Vámi zvoleným heslem.

 

4.3       Jaká opatření je nutno dodržovat pro zabezpečení zákaznického nebo uživatelského účtu? 

 • V zákaznickém účtu jsou shromažďovány Vaše osobní údaje. Je tedy nezbytné, abyste si uvědomovali rizika vyplývající z možného neoprávněného přístupu třetích osob k Vašemu zákaznickému nebo uživatelskému účtu, zejména pak rizika spojená s možným zneužitím Vašich zákaznických nebo uživatelských účtů a osobních údajů v nich shromažďovaných. 
 • Jako provozovatel www.technopark.cz, www.savia.cz, e-shopu  https://eshop.technopark.cz/ a systému pro konfiguraci  www.motorius.cz a uživatel systému www.mycat.cz  zajišťujeme v mezích našich možností co nejvyšší míru jejich zabezpečení, a tedy i zabezpečení Vašich zákaznických nebo uživatelských účtů a Vašich osobních údajů v nich shromažďovaných. Avšak bez toho, abyste rovněž Vy přijali potřebná opatření k zabezpečení Vašich zákaznických nebo uživatelských účtů a Vašich osobních údajů, je jakákoliv snaha o zabezpečení z naší strany zbytečná.

 

 • V prvé řadě je nutné, abyste své přihlašovací údaje k zákaznickému nebo uživatelskému účtu, zejména pak Vaše heslo, nikomu nesdělovali. 
 • Při volbě hesla je nezbytné pamatovat na to, že slabá (jednoduchá) hesla mohou být snadno prolomena třetími osobami (hackery), ať už pomocí specializovaných nástrojů na odhalení hesla, nebo prostě obyčejným odhadnutím nebo tipem. Proto je klíčové, abyste zvolili dostatečně silné (složité) heslo, které nemůže být snadno třetími osobami prolomeno. V této souvislosti Vám doporučujeme zvolit heslo obsahující alespoň 6 znaků, z toho alespoň 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 arabskou číslici. Přidáním dalších odlišných znaků (např. interpunkčních znamének nebo jiných znamének, např. hvězdičky, popřípadě dalších znaků, jakým je např. zavináč) pak sílu hesla ještě zvýšíte. 
 • Dále je nutné, abyste se vždy ihned poté, co práci se zákaznickým nebo uživatelským účtem ukončíte, ze svého zákaznického nebo uživatelského účtu odhlásili. V opačném případě umožňujete, aby třetí osoba, která se dostane k počítači, na němž jste se zákaznickým nebo uživatelským účtem pracovali, snadno zneužila Váš zákaznický nebo uživatelský účet a Vaše osobní údaje. 
 • Prosíme Vás proto, abyste dodržovali veškerá potřebná opatření pro zabezpečení svých zákaznických nebo uživatelských účtů a Vašich osobních údajů v nich shromažďovaných. Výše uvedené příklady Vám mohou být vodítkem, nejedná se však o vyčerpávající výčet opatření, která byste měli dodržovat. 
 • Pamatujte, prosíme, na to, že odpovědnost za zneužití Vašich zákaznických nebo uživatelských účtů nebo údajů v nich shromažďovaných, ke kterému dojde Vaší chybou, si ponesete sami.

 

4.4       Jak můžu zrušit svůj zákaznický nebo uživatelský účet? 

 • Na Vaši písemnou žádost Váš zákaznický účet v e-shopu či konfigurátoru bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zrušíme. Žádost nám zašlete elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu info@technopark.cz , popřípadě dopisem na adresu Technopark CZ s.r.o. Hudcova 532/78b, Brno,  612 00
 • Žádost bude považována současně za odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám za účelem založení a provozování Vašeho zákaznického účtu udělili.
 • Uživatelský účet v systému MyCat, jeho užívání a zrušení je upraveno smlouvou mezi uživatelem a naší společností.

 

4.5       Můžete i bez žádosti zrušit můj zákaznický účet v e-shopu či konfigurátoru? 

 • Ano, Váš zákaznický účet můžeme zrušit i sami, bez Vaší žádosti, pouze však v případě, že:
 • se nepřihlásíte se do zákaznického účtu po dobu delší než 12 (dvanáct) měsíců;
 • dostatečně nezabezpečíte svůj zákaznický účet, porušíte své povinnosti ze  smlouvy s naší společností, Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, zejména pak tehdy, porušíte-li povinnosti ve vztahu k zabezpečení zákaznického účtu a ochraně osobních údajů v něm uchovávaných.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

5.1       Můžou se tyto zásady měnit? A kde najdu jejich aktuální verzi? 

 •  Tyto zásady o ochraně osobních údajů můžou být z naší strany měněny. Zásady v aktuálním znění najdete vždy na našich webových stránkách Technopark

 

5.2       Vyžaduje-li se písemná forma, znamená to i e-mail? 

 •  Ano, vyžadují-li tyto zásady, aby nějaký úkon byl učiněn v písemné formě, je možno jej učinit také e‑mailem.

 

5.3       Od kdy se tyto zásady použijí? 

 •  Zásady v tomto znění se použijí od 25.5.2018.

 

TECHNOPARK CZ s.r.o.

Ing. Stanislav Ryšánek, jednatel